Aktuality

Projekt vzdelávania a osobnostného rozvoja pre personál CAFE pod Vežou v meste Trenčín

Vzdelávacia aktivita - Rozvoj personálnych zručností “MODUL:Efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti".
Cieľ workshopu - porozumieť procesu komunikácie, pochopiť a skvalitniť interpersonálne a klientské vzťahy , zvládať a riešiť konflikty, zlepšiť svoje prezentačné zručnosti a tým zvýšiť konkurencieschopnosť prevádzky.

Obsahový rámec:
dozvedieť sa a naučiť sa ako funguje dobrá efektívna komunikácia a zároveň si zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, vedieť sa vyvarovať chýb pri prenose informácií, spoznať  najčastejšie chyby v pracovnej komunikácií pri  zavádzaní tímovej práce, mať základné poznatky o priebehu a bariérach v komunikačnom procese, získať základy v prezentačných zručnostiach a ako vhodne zvoliť správny komunikačný postup pri riešení pracovných problémov a konfliktov.
Nové spôsoby komunikácie v konkrétnych pracovných situáciách,  zásady efektívnej komunikácie, komunikačné stratégie a ich využitie v praxi a v procese zmeny,komunikácie a kooperácia (vzťahy nadriadený a podriadený), komunikačné stereotypy a bariéry v komunikácii v praxi.
7 elementov úspešnej interpersonálnej komunikácie – medziľudské interakcie,asertivita a sebapresadenie sa, sebariadenie, pochvala a kritika, argumentácia, spätná väzba- feedback – „SENDWICH“

Časť tréningu je venovaný špecifikám konfliktného správania a zvládania konfliktných ľudí  a správnemu použitiu štýlu zvládnutia konfliktných pracovných situácii. Záujmy a pozície strán v konflikte ,štýly riešenia konfliktov ,príčiny vzniku konfliktov na pracoviskách ako ich predchádzať , príklady efektívnej riešenia konfliktných situácií, techniky a stratégie pri zvládaní konfliktu , techniky na dosiahnutie konsenzu
Linky :
Prílohy :
aktuality