Aktuality

Kurz Finačnej gramotnosti pre firmy a zamestnancov - alebo ako zvládnuť riadenie osobných financií cez tzv. "Finančný wellness tester"

cieľom kurzu je:
• zvýšenie finančnej gramotnosti zamestnancov, firiem a mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie;

• naučiť firmy,ich zamestnancov a mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti /sociálne a osobné kompetencie/ potrebné na orientovanie sa vo svete financií;

• rozvoj schopností efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií;

Celkovo sú témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti v závislosti od cieľovej skupiny:
– Človek vo sfére peňazí; Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; Úver a dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika a poistenie.


Budúcnosť patrí firmám, ktoré investujú do vzdelávania a zvyšovania pohody svojej pracovnej sily. Zamestnanci, ktorí majú stabilné finančné zázemie, sú dokázateľne spokojnejší a produktívnejší.

Otvorte nám dvere a radi pomôžeme aj vašej firme prispieť k prosperite a blahobytu vašich zamestnancov, neváhajte nás kontaktovať na adrese duvac@serena.sk.

Spoločne vypracujeme finančný plán, ktorý zlepší finančné zdravie vašich zamestnancov a prispeje k ich celkovej spokojnosti s pracovným prostredím.


Linky :
Prílohy :
aktuality