Zákonník práce a právne minimum

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu získajú  účastníci vedomosti a poznatky z oblasti zákonníka práce a ostatných v praxi najpoužívanejších zákonov, nárokov, práv ale aj povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu ale aj základné poznatky o hlavných zákonoch ako je Obchodný a Občiansky zákonník, Živnostenský zákon.
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií.
Obsahom modulu je
• získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej pra¬xi,
• osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
• konkrétny návod na riešenie problémov v praxi

Podrobnejšie okruhy modulu:
1. Všeobecné ustanovenia ZP – základné zásady, výklad základných pojmov používaných v Zákonníku práce ; novelizované ustanovenia – týkajúce sa právnej subjektivity zamestnanca, ochrana práv zamestnanca a zamestnávateľa, závislá práca
2. Právne úkony  – doručovanie písomností – osobitosť doručovania v Zákonníku práce, subsidiarita Občianskeho zákonníka,
3. Vznik pracovného pomeru – predzmluvné vzťahy – práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pred vznikom pracovného pomeru, diskriminácia,
4. Pracovná zmluva- základné náležitosti, ostatné podmienky, zmeny obsahu pracovnej zmluvy, dočasné pridelenie
5. Druhy pracovného pomeru – pracovný pomer na neurčitý čas, na určitú dobu, na kratší pracovný čas; dočasné pridelenie; zmeny dané novelou predovšetkým v oblasti pracovného pomeru na určitú dobu,
6. Skončenie pracovného pomeru – formy skončenia pracovného pomeru na strane zamestnávateľa a zamestnanca; podmienky a možnosti, príklady skončenia , zákaz výpovede, zákaz okamžitého skončenia; zmeny dané novelou
7. Odstupné a odchodné § 76 ZP – podmienky poskytovania podľa platného ZP a podľa novely ZP,
8. Základné povinnosti zamestnancov § 81 ZP a vedúcich zamestnancov § 82 ZP – rozšírenie povinností novelou ZP, pracovná disciplína , jej porušenie, pracovný poriadok,
9. Pracovný čas § 85 ZP – podľa platného ZP a podľa novely; maximálny fond pracovného času, rozvrhnutie pracovného času- rovnomerné, nerovnomerné, zmennosť, nepretržitá prevádzka, pružný pracovný čas, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý týždenný odpočinok, evidencia pracovného času, prestávky v práci,
10. Práca nadčas a pracovná pohotovosť – rozsah a podmienky, náhradné voľno, zmeny vyvolané novelou, predovšetkým v oblasti pracovnej pohotovosti, práca v noci a vo sviatok, odmeňovanie,
11. Dovolenka § 100 ZP – základná výmera dovolenky; dovolenka za odpracované dni, pomerná časť dovolenky, čerpanie dovolenky, krátenie dovolenky, možnosť preplatenia dovolenky v súčasnosti a po 1.9., čo sa považuje za výkon práce pre účely dovolenky,
12. Nové ustanovenie v novele
13. Mzda, mzdový poriadok § 118 ZP – čo je mzda, výpočet priemerného zárobku, stupne náročnosti – novelizované ustanovenia
14. Prekážky v práci § 136 ZP – prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu, dôležité osobné prekážky, ktoré prekážky v práci sú s náhradou mzdy, prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase, prekážky v práci na strane zamestnávateľa; čo priniesla novela,
15. Podniková sociálna politika § 151 ZP – stravovanie zamestnancov – podmienky, príspevok zamestnávateľa, jeho výška, príspevky zo sociálneho fondu po novele zákona o SF– novelizované ustanovenia; príklady, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, dohoda o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie, materská a rodičovská dovolenka , jej čerpanie – nástup do práce po materskej a rodičovskej dovolenke; osobitné podmienky – mladiství a zdravotne postihnutí ,  – novelizované ustanovenia
16. Náhrada škody § 177 ZP – zodpovednosť na strane zamestnanca a zamestnávateľa, všeobecná a osobitná zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca, dohoda o hmotnej zodpovednosti, výška náhrady škody pred novelou a po novele,
17. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, novinka daná novelou – dohoda o pracovnej činnosti, podmienky a možnosti ich uzatvárania
Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe. Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.


Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : manažéri, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ