Projektový manažment

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacej aktivity je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti projektového manažmentu a teda získať poznatky o príprave a realizácii projektov, naučiť sa používať metódy a postupy ako pripravovať, hodnotiť a realizovať rôzne typy projektov.
Absolvent kurzu nadobudne poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu a bude schopný samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt, naformulovať projekt vrátane potrieb ľudských a finančných zdrojov a taktiež časového zabezpečenia.
Precvičia si praktické zručnosti pri tvorbe projektu tak, aby bol logicky usporiadaný a prehľadný, obsahujúci garancie, odborne fundovaný, adresný a atraktívny pre príjemcu informácie.

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 36

Kurz je vhodný aj pre : obchodníci, firmy a podnikatelia.

OBJEDNAŤ KURZ