Manažment osobných financií

Popis kurzu

Absolvent kurzu získa pre neho dôležité informácie na vybudovanie finančnej gramotnosti od základov financií
– ako šetriť a hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami,
- naučí sa orientovať v základných pojmoch zo sveta financií, efektívne a bezpečne využívať moderné nástroje platobného styku, orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,
- pochopí otázku bohatstva a chudoby a fungovania jednotlivca ale aj rodín v ekonomickej a finančnej oblasti,
- naučí sa rozpoznávať riziká v riadení vlastných financií, získať vlastný príjem a schopnosť šetriť, plniť svoje finančné záväzky, efektívne využívať finančné služby
- naučí sa hlavne stanoviť si svoje finančné ciele a naplánovať ich dosiahnutie.

Obsah výučby je rozdelený do 3 úrovní – podľa cieľovej skupiny.
- Úroveň  s 30 hodinami je určený účastníkom s minimálne základným vzdelaním, úroveň  s  45 hodinami je určený záujemcom s minimálnym stredoškolským vzdelaním bez ohľadu na odbor a úroveň s 60  hodinami je rozsiahlejšia úroveň určená pre účastníkov, ktorí potrebujú tieto informácie na vyššej úrovni (napr. účastníci s vysokoškolským vzdelaním, účastníci pohybujúci sa vo finančnej sfére, atď.).

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 30

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ