Poradenský kurz pre skupinu nezamestnaných absolventov škôl

Popis kurzu

Cieľom tohto poradenského kurzu je pomôcť nezamestnaným absolventom škôl  uspieť na trhu práce, t.j. nájsť si primerané zamestnania. Keďže ide o skupinu osôb bez praxe, je potrebné jej venovať osobitný prístup.  Zároveň však treba týchto ľudí pripraviť na zvládnutie určitých praktických činností, ktorými by sa dokázali úspešne presadit' pri hľadaní a udržaní zamestnania. Z toho vyplýva i obsahové zameranie kurzu:

- poskytnutie odborného poradenstva,
- preklenutie psychických bariér pri vyhľadávaní vhodného zamestnania,
- získanie pracovných návykov uplatnením sa na trhu práce bezprostredne po ukončení prípravy na povolanie – štúdia,
- pomôcť pri sebapoznávaní so zameraním na vytypovanie vrodených daností a praktických zručností, schopností a skúseností s následným uplatnením dosiahnutej kvalifikácie,
- poskytnutie základných znalostí právnych noriem nevyhnutných v pracovno- právnych vzťahoch,
- v spolupráci s ÚPSVaR a zamestnávateľskými subjektmi formou stáže u  
- zamestnávateľa pripraviť nezamestnaných absolventov na výkon práce u konkrétneho zamestnávateľa a umožniť im nadobudnutie praxe.
- za podpory ÚPSVaR zabezpečiť umiestnenie účastníkov v zodpovedajúcom     zamestnaní

Absolvovaním poradenského kurzu účastník lepšie spozná svoje predpoklady pre určitý druh pracovnej činnosti, je schopný prezentovať ich svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi, efektívne komunikovať, lepšie zvládať stres, následne relaxovať. Ďalej získa orientáciu v právnych normách, ktorých znalosť je nevyhnutná pri uzatváraní pracovných vzťahov i počas trvania pracovno – právneho vzťahu. Absolvovaním tohto kurzu sa zvyšuje šanca vyhľadať si nové zamestnanie a rýchlejšie sa v ňom adaptovať, k čomu prispeje aj získaná prax stážou u zamestnávateľa počas kurzu

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 121

Kurz je vhodný aj pre : študenti.

OBJEDNAŤ KURZ