Klampiar

Popis kurzu

Tento rekvalifikačný kurz je určený na doplnenie kvalifikácie klampiar v nutnom rozsahu potrebnom pre samostatnú prácu s cieľom zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov. Skladajú sa teoretickej (odborné predmety) a praktickej časti (odborný výcvik).
Absolvent rekvalifikačného kurzu klampiar bude schopný vykonávať stavebné klampiarske  práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy na prípravné klampiarske práce, vie zhotoviť a montovať stavebné klampiarske výrobky, ako aj  navrhnúť spôsob opravy poškodených klampiarskych výrobkov.
Absolventi sa uplatňujú v stavebných organizáciách – pri zhotovovaní klampiarskych výrobkov a ich montáži na stavbách.  V službách –  pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách, ako aj v remeselnej výrobe.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 60

OBJEDNAŤ KURZ