Kurz Opatrovania

Popis kurzu

Kurz je určený pre uchádzačov so stredoškolským a vyšším vzdelaním zamestnaných v akomkoľvek odbore, pre zamestnancov vykonávajúcich opatrovateľskú službu, alebo vykonávajúcich povolanie opatrovateľky/a, ako aj pre osoby ktoré sa uchádzajú o prácu opatrovateľky/a v domácom prostredí klienta a zariadeniach sociálnych služieb.
Absolventi budú po skončení kurzu pripravení na prácu s osobami odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí. Budú oprávnení vykonávať opatrovateľskú činnosť v domovoch dôchodcov, ústavoch sociálnej pomoci a pomoc postihnutým rodinným príslušníkom.
ŠPECIFICKÉ CIELE:
- nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti psychológie, zdravovedy, legislatívy a základov zdravej výživy.
- osvojenie si zručností v oblasti rehabilitácie, masáže a aplikácií zábalovej techniky.
- osvojenie si zručností v oblasti zabezpečovania hygienickej starostlivosti, v oblasti poskytovania prvej pomoci,  
- overenie a zdokonalenie nadobudnutých vedomostí a zručností na praxi v zariadeniach sociálnej pomoci.

Kurz akreditovaný podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách dňa 23.10.2009
číslo spisu: 152/2009-I/20
číslo záznamu: 32219/2009

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 220

Kurz je vhodný aj pre : verejnosť, študenti, rodičia, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ