Tréner fitnes I. a II. kvalifikačného stupňa

Popis kurzu

I. kvalifikačný stupeň Tréner Fitnes
Cieľom vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň je:
* zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
* nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
* tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
* naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
* pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.
Absolventi školenia I. kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých.
Podmienky prijatia: minimálny vek 18 rokov , ukončené stredoškolské vzdelanie
Forma a rozsah vzdelávania: víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 4 dní, spolu 50 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia.
Podmienky vydania osvedčenia:  Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky.
Platnosť inštruktorskej kvalifikácie – je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 2 doškolení v priebehu 5 rokov, individuálnym štúdiom a vykonávaním aktívnej činnosti inštruktora.

Potrebujete si zo sebou priniesť:
• kópiu dokladu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

Tréner fitnes II. kvalifikačného stupeň:
Cieľom vzdelávacieho procesu pre II. kvalifikačný stupeň je:

• doplnenie a rozšírenie si teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch z I. kvalifikačného stupňa,
• naučiť sa vypracovávať tréningové programy, testovať výsledky cvičení,
• zvládnuť poradenstvo v oblasti správnej výživy a životosprávy,
• pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Absolventi školenia II. kvalifikačného stupňa získavajú štvrtú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU, majú zodpovedajúce teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia
Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa).
Prax minimálne 1 rok od získania osvedčenia I. kvalifikačného stupňa.

Forma a rozsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 6 dní, spolu 70 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút) plus vypracovanie záverečnej práce a individuálne štúdium medzi jednotlivými časťami školenia.

Podmienky vydania osvedčenia
Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax.
Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky.
Vypracovanie záverečnej práce.

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov.
Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.


Akreditácia : 2014/1470/26754 - Tréner fitnes I. a II. kvalifikačného stupňa
Počet hodín : 50

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, verejnosť, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ