Poradenstvo a Projekty EÚ

Operačné programy


OPERAČNÝ PROGRAM PRIORITNÉ OSI RIADIACI ORGÁN ŠTRUKTURÁLNY FOND
REGIONÁLNY OP 1. Infraštruktúra a vzdelávanie MV RR SR ERDF
2. Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
4. Regenerácia sídiel
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
6. Technická pomoc
OP ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1. Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd MŽP SR ERDF + KF
2. Ochrana pred povodňami
3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
4. Odpadové hospodárstvo
5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
OP KONKURENCIE-SCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti MH SR ERDF
2. Energetika
3. Cestovný ruch
4. Technická pomoc
OP VÝSKUM A VÝVOJ 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja MŠ SR ERDF
2. Infraštruktúra V a V v Bratislavskom kraji
3. Podpora výskumu a vývoja
4. Podpora V a V v Bratislavskom kraji
5. Infraštruktúra vysokých škôl
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
OP ZDRAVOTNÍCTVO 1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc MZ SR ERDF
2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
3. Technická pomoc
OP ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA 1. Podpora rastu zamestnanosti MPSVR ESF
2. Podpora sociálnej inklúzie
3. Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji
4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
5. Technická pomoc
OP BRATISLAVSKÝ KRAJ 1. Infraštruktúra MVRR SR ERDF
2. Vedomostná ekonomika
3. Technická pomoc
OP VZDELÁVANIE 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy MŠ SR ESF
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
OP INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb MŠ SR ESF
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
OP DOPRAVA 1. 1. Železničná infraštruktúra MDPT SR ERDF + KF
2. Cestná infraštruktúra
3. Infraštruktúra intermodálnej prepravy
4. Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
5. Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
6. Železničná verejná osobná doprava
7. Technická pomoc
OP TECHNICKÁ POMOC 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a kohézneho fondu MVRR SR ERDF
2. Finančné riadenie, kontrola, posilňovanie administratívnych kapacít v tejto oblasti