Assesment / Development Centrum

Assessment centrum (AC) – hodnotiace stredisko je vysoko účinnou metódou pre výber najvhodnejších zamestnancov, ktorú ponúkame našim klientom najmä pri výberových procesoch ako doplnkovú metódu na efektívne zhodnotenie nadodborného potenciálu kandidátov. Pomocou tejto metódy sme schopní odhaliť kvality uchádzačov (či už ich silné alebo slabé stránky) v širšom kontexte, v porovnaní so štandardným výberovým pohovorom. Kandidáti sú posudzovaní v súlade s požiadavkami a stanovenými kompetenciami na obsadzované pracovné miesto. Výsledok AC je možné využiť aj na cielené nastavenie adaptačného procesu zamestnanca. V praxi sa AC ukazuje ako efektívna metóda pri znižovaní fluktuácie zamestnancov.

Development centrum (DC) – rozvojové stredisko je cenným nástrojom kariérneho rozvoja a je v súčasnosti patrí k najobjektívnejšiemu spôsobu poznávania profesionálneho a kariérneho potenciálu pre efektívny výkon zamestnanca a tímu. Popri zmapovaní potenciálu zamestnanca sa zameriava aj na rozvoj predpokladov a zručností účastníkov. Často je užitočným zdrojom informácií pre zamestnávateľov o širšom využití alebo odhalení skrytého potenciálu svojich zamestnancov a na jeho základe je možné zvýšiť flexibilitu pracovnej sily. DC je vynikajúcim nástrojom na efektívne nastavenie procesu vzdelávania zamestnancov a účelné využitie investičných prostriedkov. Hodnotenie sa opakuje po určitom časovom období (1 - 2 roky), kedy sa porovnáva osobný rast a rozvoj potenciálu, zručností zamestnanca a nastavuje sa jeho ďalšie smerovanie, rozvoj a kariérne plánovanie.

Assesment / Development centrum obsahuje:

 • Diagnostické posúdenie kandidátov
 • Štruktúrované interview
 • Modelové situácie - individuálne aj skupinové
 • Spätná väzba účastníkom DC
 • Prezentácia výsledkov klientovi + výstupná správa
 • Návrh odporúčaní pre rozvoj ďalšieho potenciálu účastníkov
 • Psychodiagnostické testovania a štruktúrované interview pre dosiahnutie čo objektívnejších výstupov.

Čo vám AC/DC prinesie:

 • poskytne spätné väzby manažmentu, ale aj každému účastníkovi individuálne
 • podá spoľahlivé a relevantné informácie o silných stránkach účastníkov
 • umožní cielene zamerať ďalšie rozvojové aktivity na tie oblasti, ktoré zamestnanci potrebujú rozvíjať
 • poskytne možnosť porovnania účastníkov medzi sebou
 • výrazne zvýši efektivitu vynaložených investícií do rozvoja
 • umožní účastníkom učiť sa na základe vlastnej skúsenosti
 • Assessment Center (AC) odporučí z niekoľkých kandidátov na danú pozíciu toho najvhodnejšieho
 • Development Center (DC) naplánuje efektívnu rozvojový plán pre jednotlivých zamestnancov
Assesment / Development Centrum