360° spätná väzba

360° spätná väzba je systém hodnotenia výkonu jednotlivca vzhľadom na vybrané kompetencie. Je to hodnotiaci a rozvojový nástroj, ktorý je zdrojom cenných informácií o pracovnej realite a potenciáloch zamestnancov. 360° spätná väzba je vždy iba prostriedkom rozvoja. Zásadnú rolu v celom procese hrá to, čo nasleduje po dotazníkovej časti.

Výsledok tohto hodnotenia je v podobe správy poskytnutý hodnoteným pracovníkom (spätná väzba). 360 stupňov predstavuje kruh a tomto prípade to symbolizuje skutočnosť, že pracovník je hodnotený doslova z každej strany. Okrem nadriadeného sú ako hodnotitelia zapojení podriadení, kolegovia na rovnakej úrovni, interní zákazníci a podľa potreby aj externí zákazníci. Samozrejme, hodnotený manažér posudzuje aj sám seba. Porovnanie rozdielov v sebahodnotení a hodnotení inými je spoľahlivým základom na vytýčenie účinného rozvojového plánu. Tým, že sa 360° spätná väzba zameria na kľúčové kompetencie potrebné k uspokojovaniu interných a externých zákazníkov, stáva sa účinným nástrojom rozvoja celej organizácie.

Prínosy 360° spätnej väzby

  • Stimuluje rozvoj prostredníctvom kompetenčného modelu a zisťuje tréningové potreby zamestnancov.
  • Tiež podporuje zlepšenie firemnej kultúry a otvorenejšiu komunikáciu.
  • Pozitívny prístup, vyzdvihovanie silných stránok hodnoteného, jasné vytýčenie cieľov, ktoré povedú k zmene, aj praktická realizácia krokov, ktoré dotyčného dovedú až tam, kam si predsavzal.
  • Dokáže poskytnúť nielen nadriadenému , ale aj samotnému zamestnancovi presnejší a jasnejší náhľad na jeho prácu, a to vďaka zvolenej metóde hodnotenia viacej stranami.
  • V kombinácii s dobre prevedeným koučovaním dochádza takisto ku zvýšeniu povedomia hodnoteného o jeho silných vlastnostiach a možnostiach ďalšieho rozvoja.
  • spätná väzba ponúka akési zhodnotenie potenciálu, ktorý sa v zamestnaní skrýva a čaká na svoje objavenie.

360 ako stimul trvalého rozvoja

Opakovanie hodnotenia pomocou 360° spätnej väzby umožňuje presne monitorovať pokrok v rozvoji manažérskych kompetencií v porovnaní s predošlým hodnotením. Aplikácia v celej firme umožní zistiť posun k želanej firemnej kultúre. Tým, že do hodnotenia sú zapojení kolegovia z rôznych úrovní, ktorí sú hlavní interní zákazníci hodnoteného, prispieva tento systém k motivácii na ďalšie sebazdokonaľovanie manažérov.
360° spätná väzba