Coaching – Koučovanie

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri práci koučovaného človeka za účasti odborníka na koučovanie, kouča. V oblasti rozvoja manažmentu a pracovníkov v organizácii ide teda o cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka. Okrem koučovania v manažmente sa u nás stretnete aj s týmito typmi koučovania:

 • koučovanie života (life coaching) – zameriava sa na učenie ľudí rozpoznať svoje životné príležitosti a ciele a nájdenie cesty k ich dosiahnutiu
 • zdravotné koučovanie (health coaching) – zameriava sa na zdravý životný štýl a na spôsoby, ako si vylepšiť a udržať pevné zdravie
 • koučovanie konfliktu (conflict coaching) – trénuje ľudí na správne zvládanie konfliktov
 • koučovanie medziľudských vzťahov, alebo takzvaný "date coaching" – učí nadväzovať vzťahy s ľuďmi alebo špecificky len s opačným pohlavím

Tri možnosti využitia koučingu v živote

1. KOUČING AKO ROZHOVOR
Je to cielený rozhovor kouča a klienta, ktorý mu pomáha odkrývať jeho potenciál, riešiť problémy, odblokovať staré vzorce správania. Je to konštruktívny dialóg, pomocou ktorého športovec premýšľa nahlas a posúva sa vo svojej výkonnosti, hravo rieši na prvý pohľad neriešiteľné situácie a na prekvapenie všetkých to ide bez stresu, kriku a napätia…Nástrojom kouča sú otázky.

2. KOUČING AKO PODPORA PRIRODZENÉHO UČENIA SA
Pamätáte si ešte ako ste sa naučili rozprávať, chodiť, bicyklovať? Toto je úlohou kouča navodiť počas tréningu takéto nekonfliktné prostredie, takýto stav „harmonickej koncentrácie“ , kedy športovec je uvoľnený a hravo zvláda cvičenia, rýchlejšie sa učí a zdokonaľuje. Tento moment je dôležité si uvedomiť hlavne pri práci s mládežou, aby z pohybu, športu mali zážitok, nie stres a traumu. Potom neskôr sa čudujeme, že športovec v zápase nepodáva také výkony, ako na tréningu…Tu vychádzame z techník a metód tzv. INNER GAME.

3. KOUČING AKO PRÍSTUP
Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu. Môžeme ovládať rôzne techniky, postupy, modely, môžeme byť špecialistami na kondičnú prípravu, taktiku, ale všetko je nám to zbytočné, keď neveríme v potenciál športovca. Koučing je cieľavedomá práca s kľúčovými princípmi. Ak kouč postupuje správne, tak u klienta by mali rásť:

 • D – Dôvera v svoje schopnosti
 • U – Uvedomenie / jasnosť pohľadu na vec
 • O – Ochota, Odvaha prevziať zodpovednosť v krízových situáciach


KTO JE KOUČ

Špecialista, ktorý vie svojim klientom klásť vhodné otvorené otázky a vedie s ním dialóg, ktorý má jasne definované etapy a vedie k riešeniu vopred zadefinovaných problémov, situácii, blokov, či starých vzorcov správania sa. Kouč je neutrálny, neradí, nepodsúva riešenia, nementoruje. Kladením správnych otázok prenecháva riešenie na svojho klienta. Vie ako, kedy a kde sa „správne opýtať“.

Individuálne koučovanie využíva niektorú z množstva štruktúr resp. modelov koučovacieho procesu – jedna z najznámejších štruktúr je G.R.O.W. – teda akronymom pre rast jednotlivca:
GOAL - ako želaný cieľ (reálny, ale dosiahnuteľný, ktorý umožňuje prekonanie doterajších limitov človeka)
REALITY - ako zmapovanie a posúdenie skutočnosti a súčasnej situácie
OPORTUNITY - ako definovanie príležitostí, ktoré má jednotlivec pri splnení svojho cieľa
WILL - ako vôľa, vôľové vlastnosti, ktoré musí pracovník vyvinúť aby dosiahol svoj cieľ

Výhody koučingu

 • uvoľňuje vnútorné bariéry a zbavuje zväzujúcich prvkov
 • vytvára osobný partnerský vzťah (one to one)
 • maximalizácia využitia osobného potenciálu
 • napomáha k rýchlejšiemu napredovaniu a dosahovaniu cieľov
 • ľudia sú viac motivovaní a tvoriví, spokojnejší so svojím životom
 • pomôže odhaliť vnútorné preferencie, motivácie a prepojiť ich na ideálne povolanie
 • zvýšuje výkonnosť jednotlivca, ale aj tímov
 • nastavuje rovnováhu v pracovnom a súkromnom živote
 • posilňuje férovosť, sebaovládanie a sebadôveru
Coaching – Koučovanie