Personálny Audit

Personálnym auditom sa zameriavame na optimalizáciu personálnych nákladov. Poskytujeme reálny obraz o vlastnostiach, danostiach a schopnostiach jednotlivých pracovníkov na konkrétnych pozíciách a o ich predpokladoch pre danú prácu, prípadne pre iné pozície.

Ide o kvalifikované a objektívne zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu firmy zamerané na odborné, kvalifikačné a predovšetkým nadštandardné kompetencie hodnotených pracovníkov.

Výstupom auditu ľudských zdrojov je:
 1. vypracovanie opisov pracovných miest v organizácii a profilov ich vhodných držiteľov,
 2. zistenie úrovne a kvality súčasného personálneho potenciálu,
 3. hodnotenie jednotlivcov v organizácii a manažérskeho potenciálu v štruktúre posudzovaných kritérií,
 4. stanovenie adekvátnych cieľov v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, orientovaných na budúcnosť,návrh optimálneho uplatnenia zamestnancov v organizácii a návrh na ich rozmiestnenie,
 5. zistenie skutočného stavu v personálnom obsadení firmy s možnosťou ďalšieho uplatnenia v hierarchii organizačnej štruktúry, kariérového rastu a ďalšieho vzdelávania a cieleného personálneho rozvoja
 6. optimalizácie manažérskej a personálnej štruktúry firmy

Hlavným cieľom nami vykonávaných auditov je zistiť, kde sa podnik nachádza a navrhnúť súbor potrebných zmien v podniku. Inými slovami, hľadáme odpovede na tri základné otázky zlepšovania:

 1. Kde je potrebné v podniku urobiť zmeny
 2. Aké budú mať prínosy tieto zmeny
 3. Ako treba tieto zmeny realizovať

Pri zisťovaní stavu, v ktorom sa podnik nachádza vykonávame:
 • Porovnanie výsledkov s požiadavkami okolia
 • Analýzu trendov
 • Benchmarking vybraných ukazovateľov
 • Porovnávanie s modelom excelencie
Personálny Audit