Procesný Audit

Procesný audit je nástrojom, ktorým sa zameriavame na procesnú funkčnosť a efektívnosť organizácie. Identifikujeme neefektívne procesy v spoločnosti a ponúkame vypracovanie optimálneho procesného modelu riadenia s cieľom účelného využívania zdrojov.

Procesný audit je overovanie stavu podnikových procesov a úrovne zavedenia procesného riadenia. Zvyčajne sa procesný audit stotožňuje len s jeho jednou alebo druhou stránkou. Jeho základným cieľom je identifikácia úzkych miest, ich odstránenie a skokové zvýšenie výkonnosti podnikových procesov. Rozdeľuje sa do dvoch základných častí, ktoré môžu byť vykonané aj nezávisle od seba: audit procesného riadenia a audit procesov.

Audit procesného riadenia

Cieľom auditu je analýza systému riadenia podnikových procesov so zameraním na ich štruktúru, spotrebu zdrojov v jednotlivých procesoch, spôsob merania a hodnotenia procesov, identifikáciu ich kritických miest. Na základe auditu úrovne procesného riadenia získate prehľad, ako sa riadia Vaše procesy a aké opatrenia je potrebné prijať na zlepšenie systému riadenia.

Audit procesov

Poskytujeme komplex metód a nástrojov, ktoré sú založené na analýze podnikových procesov a ich optimalizácii. Základnými nástrojmi sú:

  1. procesná analýza,
  2. modelovanie procesov,
  3. identifikácia úzkych miest procesu,
  4. návrh na optimalizáciu výberom špecifických a nešpecifických aplikačných metód,
  5. návrh nového procesu.

Procesný Audit