Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Stratégia riadenia ľudských zdrojov (RĽZ) je systém, ktorý pomáhame nastaviť v spolupráci so špecialistami ľudských zdrojov. Jeho účelom je stotožniť ciele zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie, dosiahnuť konkurenčnú výhodu a vytvoriť taký štýl práce, aby sa prejavil ako konkurenčná výhoda organizácie s priamym odrazom v jej výsledkoch.

Pomáhame pri:

 • definovaní zámerov organizácie týkajúcich sa smeru, ktorým hodlá postupovať pri vytváraní a realizácií personálnej politiky a postupov
 • poskytujeme návod pre realizáciu stratégií a pre vykonávanie personálnych činností
 • definujeme kroky, ktoré je potrebné uskutočniť pre splnenie určitých požiadaviek alebo pri riešení určitých otázok týkajúcich sa ľudí

Najčastejšie skúmané oblasti:

 • plánovanie počtu zamestnancov
 • získavanie a výber zamestnancov, adaptácia zamestnancov
 • vzdelávanie a rozvoj, systém nástupníctva a plánovania kariéry
 • motivácia, odmeňovanie a stabilizácia zamestnancov

Formulovanie personálnych stratégií vyžaduje odpovedať na 3 otázky:

 1. Kde sa práve nachádzame?
 2. Kam sa chceme dostať za rok, dva, tri alebo dokonca o päť rokov?
 3. Ako sa tam dostaneme?

V nami vytvorenej personálnej stratégii by ste mali nájsť odpovede na tieto otázky:

 1. Akú kvalifikáciu a schopnosti budeme u našich zamestnancov potrebovať v budúcnosti?
 2. Je úroveň výkonnosti našich zamestnancov dostatočne vysoká, aby umožnila nárast zisku, zvýšenie produktivity práce, kvality?
 3. Bude súčasná organizačná štruktúra schopná vyrovnať sa s budúcimi úlohami?
 4. Využívame najlepším spôsobom kvalifikáciu a výkonný potenciál našich zamestnancov?
 5. Investujeme dostatočne do vzdelávania, do rozvoja našich zamestnancov?

Postup odpovedania na tieto otázky je znázornený modelom na tomto obrázku:

Stratégia riadenia ľudských zdrojov