Účtovný Audit

Účtovný audit - je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Audit vykonávame podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon auditu a za podmienok ustanovených zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších zákonov.

Výsledkom auditu je správa nezávislého audítora, v ktorej audítor vyjadruje názor na to, či predložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi. Názor audítora na účtovnú závierku môže byť:

  • nepodmienený, ak podľa audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia,
  • podmienený, ak existuje nesúhlas audítora s riadiacim orgánom v súvislosti s vybranými účtovnými zásadami a metódami ich aplikácie a spôsobom uvedenia údajov v účtovnej závierke alebo podľa audítora došlo k obmedzeniu rozsahu auditu tak, že audítor nemohol získať dostatočné a vhodné dôkazy na výkon auditu, pričom nesúhlas s riadiacim orgánom alebo obmedzenie rozsahu auditu sú významné, avšak nie až do tej miery, aby sa musel vyjadriť názor podľa tretieho bodu alebo štvrtého bodu,
  • záporný, ak je podľa audítora vplyv nesúhlasu s riadiacim orgánom v súvislosti s vybranými účtovnými zásadami a metódami ich aplikácie a spôsobom uvedenia údajov v účtovnej závierke taký významný, že názor podľa druhého bodu by bol nepostačujúci,
  • odmietavý, ak podľa audítora došlo k takému významnému obmedzeniu rozsahu auditu, že audítor nemohol získať dostatočné a vhodné dôkazy na výkon auditu a z toho dôvodu nie je schopný vyjadriť názor na účtovnú závierku a názor podľa druhého bodu by bol nepostačujúci.

Prehľad poskytovaných audítorských služieb

  • audit riadnej individuálnej účtovnej závierky
  • audit mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
  • priebežný audit
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • špecializované audity
  • ostatné uisťovacie, iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby
Účtovný Audit